Σάββατο, Ιουλίου 26, 2014
 
 English (United States) Ελληνικά (Ελλάδα)

Για πληροφορίες σε τιμολόγια & δρομολόγια
 

 

 

Καλωσήλθατε στην Ιστοσελίδα του ΟΣΕ

Η αποστολή του ΟΣΕ είναι:

 • Να καταστεί ο σιδηρόδρομος βασικό μέσο μετακίνησης πολιτών και μεταφοράς εμπορευμάτων.
 • Να μεγιστοποιηθεί η κοινωνικοοικονομική αποδοτικότητα των διατιθέμενων πόρων για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς με συνετή και αποτελεσματική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
 • Να υπάρξει αρμονική συνεργασία με τους φορείς οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

Ο ΟΣΕ είναι ένας σύγχρονος Όμιλος εταιριών παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς ο oποίος υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο στις ανάγκες τόσο της μετακίνησής του όσο και της διακίνησης εμπορευμάτων εντός και εκτός Ελλάδας. Ο ΟΣΕ υπηρετεί τον πολίτη ενσωματώνοντας στις καθημερινές του πρακτικές το όραμα και τις αξίες που επιθυμεί να μοιράζεται μαζί του, το προσωπικό του και την οικονομική κοινότητα της χώρας.

Οι βασικές αξίες από τις οποίες εμφορείται ο ΟΣΕ είναι η Συνέπεια, η Εντιμότητα, η Αξιοκρατία, η Ακεραιότητα, η Διαφάνεια, η Αξιοπιστία και η Ποιότητα.

Αυτές εκφράζονται:

 • Στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υψηλής ποιότητας με κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό στον πολίτη.
 • Στη συμβολή του στη συνεχή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Στη διαχείριση των οικονομικών και υλικών πόρων που του εμπιστεύεται η Πολιτεία, με σύνεση και διαφάνεια.
 • Στη δημιουργία φιλικού και δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος εντός του οποίου οι εργαζόμενοι στις σιδηροδρομικές μεταφορές αξιοποιούν τις δυνατότητες τους, σε καθεστώς ίσων ευκαιριών και αξιοκρατικής εξέλιξης χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις.
 • Στη συνεργασία του με όλους τους συγκοινωνιακούς φορείς και διαχειριστές των λοιπών υποδομών μεταφοράς, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα του εθνικού συστήματος μεταφορών και των διευρωπαϊκών δικτύων.
 • Στην αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδιαίτερα στα θέματα της σιδηροδρομικής υποδομής, του περιβάλλοντος, της επικοινωνίας και της πληροφορικής, επιδιώκοντας την επίτευξη αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και ασφάλειας.
 • Στην υιοθέτηση υψηλών προτύπων ποιότητας, δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς.
 • Στη συμβολή του ΟΣΕ στην περιφερειακή ανάπτυξη.
16/7/2014

Ανακοίνωση απόφασης επί του πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2014-25/27.06.2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

26/5/2014

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2014-20 που θα διεξαχθεί την 06η Ιουνίου 2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

24/4/2014

Με αφορμή το θέμα που ανέκυψε από δημοσιεύματα στον Ηλεκτρονικό Τύπο για την «δήθεν χορήγηση έκτακτου οικονομικού επιδόματος, που αφορά όλους τους εργαζομένους στον ΟΣΕ», διευκρινίζεται ότι: Η συγκεκριμένη παροχή η οποία είναι σύμφωνη με τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΣΕ, αφορά σε βοηθήματα ύψους ΜΕΧΡΙ των 2.000€, τα οποία χορηγούνται εφ΄ άπαξ και ΜΟΝΟ όταν διαπιστωμένα συντρέχουν ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, πάντα με την έγκριση του Δ.Σ. του ΟΣΕ. Της έγκρισης αυτής έχει προηγηθεί η αυστηρή τήρηση θεσμοθετημένης διαδικασίας, μέσω της οποίας η κάθε περίπτωση κρίνεται από Επιτροπή που έχει ορισθεί από το Δ.Σ. του ΟΣΕ, στην οποία συμμετέχει γιατρός του ΟΣΕ, αρμόδια διευθυντικά στελέχη του ΟΣΕ και εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΟΣΕ. Η Επιτροπή αυτή στηρίζει την κρίση της σε επίσημα ιατρικά αποδεικτικά στοιχεία πριν την υποβολή της σχετικής εισήγησή της προς το Δ.Σ. του ΟΣΕ. Η ετήσια εγκεκριμένη δαπάνη για τον σκοπό αυτό, για το σύνολο των 1.600, περίπου, εργαζομένων στον ΟΣΕ, ανέρχεται ΜΕΧΡΙ του ποσού των 50.000€.

Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος   Διαβάστε περισσότερα ...

2/8/2012
23/6/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε., στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, πρόκειται να θέσει υπό τάση από την Τρίτη 28 Ιουνίου 2011 και από ώρα 00:30 π.μ., τις πάγιες εγκαταστάσεις ηλεκτρικής έλξης, στο τμήμα γραμμής: ΣΚΑ – Τρεις Γέφυρες Η τάση λειτουργίας του ηλεκτροδοτούμενου σιδηροδρομικού δικτύου είναι 25.000 V – 50 Hz. Κάθε προσέγγιση στην Ηλεκτροδοτούμενη γραμμή και στις πάγιες εγκαταστάσεις αυτής καθώς και η αφαίρεση εξαρτημάτων από του πυλώνες στήριξης της εναέριας γραμμής (Γραμμή Επαφής) είναι «άκρως επικίνδυνη για την ζωή».

Διαβάστε περισσότερα στα Δελτία Τύπου 2011/ Ανακοίνωση ΟΣΕ 23/06/2011   

25/7/2014

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ   ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ» όπως αναλυτικά περιγράφονται στα Παραρτήματα Β,Γ,Δ  (έντεκα σελίδες).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)   Διαβάστε περισσότερα ...

16/7/2014

Ανακοίνωση απόφασης επί του πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2014-25/27.06.2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

11/7/2014

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί την 22η Ιουλίου 2014, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις ''Εργασίες αποκατάστασης φέρουσας ικανότητας φρεατοπασσάλων στη σιδηροδρομική γέφυρα χειμάρρου Κιμμερίων Χ.Σ. 296+989 γρ. Θ - Α μΠΚ ''. Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.946,97 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 73.734,77 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά σε ευρώ.

Διακήρυξη Έργου

Οικονομική Προσφορά

Προυπολογισμός Μελέτης

Τεχνική Περιγραφή

Τιμολόγιο Μελέτης

    

3/7/2014

«ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΦΥΛΑΞΗΣ   ΙΣΟΠΕΔΩΝ  ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ», ΓΙΑ  ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ.   Διαβάστε περισσότερα ...

25/6/2014

Ανάδειξη  Αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων,  τροχαίου  υλικού & εξαρτημάτων του Τμήματος Μεταλλικών Έργων & Μηχανημάτων Γραμμής Τομέα Βόλου    και τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων Κεντρικής Αποθήκης Υλικού για ένα (1) έτος, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #71.228,16# ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και  #87.610,63#  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%  με κριτήριο κατακύρωσης  την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ.
 
    Διαβάστε περισσότερα ...

Copyright 2010 - ΟΣΕ Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Όροι Χρήσης Δήλωση Προστασίας Δεδομένων