Προμήθεια: Υλικά σηματοδότησης τμ. Δομοκού-Λάρισας , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 466.057,41 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και 573.250,61 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Πίνακας

Περισσότερα...

Mouseio.Ose.web.banner 300x250