Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΎ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ» (Α.Δ. 1623)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Mouseio.Ose.web.banner 300x250