Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου (συνοπτικός διαγωνισμός) για την ανάθεση του έργου : «Εκχόρτωση - εκθάμνωση, καθαρισμόσ, αποκομιδή και απόρριψη των προϊόντων καθαρισμού και εκχόρτωσης των σιδηροδρομικών γραμμών, σταθμών ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ στην περιοχή ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ετουσ 2018»,(Α.Δ.1805) Εκτιμώμενης αξίας 59.921,88 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%)

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Mouseio.Ose.web.banner 300x250